martes, 30 de novembro de 2010

CINCOCENTOS ALUMNOS DO C.E.I.P. FERMIN BOUZA BREY NON ASISTEN A CLASE.


C.E.I.P. Fermín Bouza Brey ás nove da mañán de hoxe, hora de entrada dos cativos
Exactamente 500 alumnos non asistiron hoxe ó seu colexio como protesta pola situación na que se atopa o centro debido á deixadez das administracións públicas.

Dende a ANPA Tea queremos lembrarlle tanto á Consellería como ao Concello, que a situación que sofre o centro, tanto pola masificación como pola falla de mantemento, xa non é sostible para os pais e nais de Ponteareas, que reclamamos o arranxo urxente do centro, dado que as condicións que teñen que soportar os nosos fillos e fillas tódolos días raia nalgúns casos a insalubridade.

Queremos agradecer a tódolos pais e nais o esforzo que isto supón e esperamos que as administracións se den conta que o que reclamamos é solamente un centro digno no que as inundacións de augas fecais, os fallos de electricidade e a masificación queden como recordo doutros tempos.

martes, 23 de novembro de 2010

Nota protesta

Estimado pai/nai:

Dirixímonos a vostede co fin de informarlle das protestas dos vindeiros días 30 de novembro e 2 de decembro. 
Na derradeira Asemblea Extraordinaria da ANPA, decidíuse por maioría absoluta a inasistencia dos alumnos/as como protesta pola situación que leva sufrindo o centro dende fai xa moitos anos e pola inminente construcción do novo aulario.

Como xa sabe, os nenos e nenas do CEIP Fermín Bouza Brey carecen dunhas condicións aptas de habitabilidade, seguridade e hixiene debido a masificación, a falta de mantemento e ao insuficiente persoal de limpeza.

Debido a todo isto agradeceríamos a súa solidariedade. Deixámolo á súa consideración.

martes, 16 de novembro de 2010

Asamblea Extraordinaria Aberta

A Asociación de Nais e Pais Tea, do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey de Ponteareas, convócate a unha Asamblea Extraordinaria que se celebrará o vindeiro mércores 17 de novembro de 2010 ás 19:30h en primeira convocatoria e ás 20:00h en segunda convocatoria, no Centro Social (Rúa Oriente), co seguinte Orde do Día:
 1. Situación do Centro: tratarémos o tema do novo aulario e as posibles medidas a tomar (peche do Centro, ausencia de alumnxs, etc).
 2. Rogos e preguntas.

Dada a importancia e urxencia desta Asemblea, pregamos a asistencia de todos os socios e non socios.

martes, 9 de novembro de 2010

Extracto Legislación Educativa vigente

Extracto enviado por unha nai preocupada e implicada coa situación dos nenos e nenas do Bouza Brey. Para que abramos ben os ollos.
Grazas Vicky.

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero de 2010

Artículo 3. Requisitos de instalaciones comunes a todos los centros.

1. Todos los centros docentes que impartan las enseñanzas de educación infantil de segundo ciclo, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional se ajustarán a lo establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación y en las normas que las desarrollen, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación.

2. Los centros docentes mencionados en el apartado anterior deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos relativos a las instalaciones:

a) Situarse en edificios independientes, destinados exclusivamente a uso escolar, si bien sus instalaciones podrán ser utilizadas fuera del horario escolar para la realización de otras actividades de carácter educativo, cultural o deportivo. En el caso de centros docentes que impartan el segundo ciclo de educación infantil, tendrán, además, acceso independiente del resto de instalaciones.

b) Reunir las condiciones de seguridad estructural, de seguridad en caso de incendio, de seguridad de utilización, de salubridad, de protección frente al ruido y de ahorro de energía que señala la legislación vigente. Asimismo, deberán cumplir los requisitos de protección laboral establecidos en la legislación vigente.

c) Tener, en los espacios en los que se desarrolle la práctica docente ventilación e iluminación natural y directa desde el exterior.

d) Disponer de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras exigidas por la legislación relativa a las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de personas con discapacidad, sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.

e) Disponer como mínimo de los siguientes espacios e instalaciones:
 • Despachos de dirección, de actividades de coordinación y de orientación.
 • Espacios destinados a la administración.
 • Sala de profesores adecuada al número de profesores.
 • Espacios apropiados para las reuniones de las asociaciones de alumnos y de madres y padres de alumnos, en el caso de centros sostenidos con fondos públicos.
 • Aseos y servicios higiénico-sanitarios adecuados al número de puestos escolares, a las necesidades del alumnado y del personal educativo del centro, así como aseos y servicios higiénico-sanitarios adaptados para personas con discapacidad en el número, proporción y condiciones de uso funcional que la legislación aplicable en materia de accesibilidad establece.
 • Espacios necesarios para impartir los apoyos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
3. Los centros docentes que impartan la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y/o el bachillerato deberán contar, además con:
 • Un patio de recreo, parcialmente cubierto, susceptible de ser utilizado como pista polideportiva, con una superficie adecuada al número de puestos escolares. En ningún caso será inferior 900 metros cuadrados.
 • Biblioteca, con una superficie, como mínimo, de 45 metros cuadrados en los centros que impartan la educación primaria, y 75 metros cuadrados en los centros que impartan la educación secundaria obligatoria o el bachillerato.
 • Un gimnasio con una superficie adecuada al número de puestos escolares.
 • Todos los espacios en los que se desarrollen acciones docentes, así como la biblioteca, contarán con acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en cantidad y calidad adecuadas al número de puestos escolares, garantizando la accesibilidad a los entornos digitales del alumnado con capacidades diferentes.
Este es el link del Decreto: http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/12/pdfs/BOE-A-2010-4132.pdf

luns, 8 de novembro de 2010

Semana de reunións

Nesta semana os membros da ANPA comezaremos unha rolda de reunións polas parroquias de Ponteareas co obxectivo de informar aos pais e nais que lles resulta máis difícil desplazarse ao centro.

Comezaremos hoxe en Areas (Casa da Cultura), o mércores nos pasaremos por Moreira (Rectoral) e remataremos en Xinzo (Casa da Cultura).

Todas as reunións serán ás 20:00h.

O tema principal será a situación actual do centro, aínda que se temos tempo, atenderemos outros temas que se consideren importantes.

Pregamos difusión para que ninguén se quede sin esta información que consideramos moi importante.