Inscrición

Curso 2016/2017

Para poder asociarse á ANPA Tea fan falla os seguintes requisitos:
 1. Ser nai, pai ou titor/a de alumno/a/os/as con matrícula no CEIP Fermín Bouza Brey de Ponteareas.
 2. Solicitar a inscrición de Familia Asociada.
 3. Pagar a cota establecida.
 4. Aceptar expresamente os estatutos desta ANPA.

As familias asociadas teñen os seguintes dereitos:
 1. Tomar parte nas asembleas con voz e voto.
 2. Poder elixir e ser elixidas para cargos directivos.
 3. Tomar parte en cantas actividades organice a asociación en cumprimento dos seus fins.
 4. Desfrutar de todas as vantaxes e beneficios que a asociación poida obter.
 5. Ter copia dos estatutos.
 6. Ser informadas sobre a composición da Xunta Directiva.
 7. Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos da asociación.
 8. Facer suxerencias á Xunta Directiva en orde a mellorar o cumprimento das fins da asociación.
 9. Que se lle poña de manifesto o estado de contas e ingresos e gastos da asociación todos os anos, así como o desenvolvemento da súa actividade.


A cota de 12€ é familiar, non por alumno/a. Estaremos no noso local os martes de 16:00 a 18:00 para cobrar as cotas.
Non fai falla asociarse para participar das actividades extraescolares ou obter a cobertura do seguro escolar pero si para bonificacións, descontos e asistir a asembleas xerais.

Ningún comentario: