venres, 21 de decembro de 2012

Premios concurso de debuxo "O mellor do Nadal"

A ANPA Tea entregou na festa de Nadal dos días 19 e 20 de decembro, os premios aos gañadores e gañadoras do concurso de debuxo "O mellor do Nadal".

1º CICLO

4º premio: xogo didáctico SUMAS E RESTAS
BRAIS BARROS ALFONSO (1ºB)

3º premio: xogo didáctico LECTRÓN ESPAÑA
JANET GÓMEZ BARROS (2ºD)
 
2º premio: xogo didáctico TETRIS BLOCKS
 CLAUDIA PORTO FERNÁNDEZ (1º C)

1º premio: xogo de mesa PARTY DISNEY
PAULA RICÓN CARBALLIDO (2º A)

2º CICLO

4º premio: xogo de mesa SKETCHY
MOISÉS GARCÍA LORENZO (4º A)

3º premio: xogo didáctico CONECTOR XEOGRAFÍA
LARA RODRÍGUEZ LASO (4º A)

2º premio: CRISTALCEFA
ALBA CASTRO GROBA (4º C)

1º premio: xogo Educa Touch PLANETA TERRA


IRIA GONZÁLEZ COVELO (3º C)
 
3º CICLO

4º premio: xogo de mesa RUMMY
LUIS DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ (6º B)

3º premio: MP3
CRISTIAN SOUSA VIDAL (5º D)

2º premio: MP5
ALAI MERINO ECHAVE (6º C)

1º premio: TABLET
LAURA COLLAZO SOUTELO (6º B)


O noso agradecemento ao xurado formado por: Gloria, Beatriz, Elena, Yolanda e Eva.

martes, 18 de decembro de 2012

Remata a campaña "Turrón para tod@s"


O derradeiro 26 de novembro, a Asociación de Nais e Pais Tea, comezou unha campaña de recollida de doces de nadal en colaboración co Centro de Servizos Sociais de Ponteareas. Recolléronse doces no CEIP Fermín Bouza Brey durante oito días baixo o lema "Turrón para tod@s".
A campaña tivo unha gran acollida e o día 17 de decembro se entregaron no local de Servizos Sociais.
A ANPA Tea agradece a solidariedade mostrada polos cativos e os seus pais e nais nestes tempos de necesidade.
Entrega de doces no Centro de Servizos Sociais

Grazas e felices festas.

mércores, 5 de decembro de 2012

Xornada Estatal de Loita 13D


A FANPO (Federación de ANPAs de Centros de Ensino Públicos de Ponteareas) considera que a gravísima situación actual demanda unha resposta contundente da Comunidade Educativa. Estamos ante un ataque sen precedentes aos dereitos do alumnado e das familias, con recortes salvaxes na educación pública que, no contexto actual, agrávanse pola coincidencia con outras medidas igualmente inaceptables.

Arrincamos un curso escolar que superou con fartura os peores prognósticos e chegou o momento de que alumnos e alumnas, nais e pais, ademais de seguir realizando mobilizacións conxuntas co resto da Comunidade Educativa, elevemos as nosas voces para dicirlle ao Goberno Central, e ao Autonómico que seguimos a nosa senda, que chegamos ao momento de non retorno e que non estamos dispostos a tolerar nin unha soa medida de retroceso máis.

O alumnado e as súas familias están soportando recortes en todas as partidas, que non fan outra cousa que castigar as xa maltreitas economías familiares, abocando ao abandono educativo a moitos alumnos e alumnas por cuestións económicas. É intolerable e debemos cambiar radicalmente as medidas que se están a tomar.

Sobran os motivos, pero queremos resaltar especialmente que o alumnado e as familias mobilizámonos conxuntamente porque:

 • Non aceptamos un novo cambio de Lei educativa. A sociedade está cansada de que cada novo Goberno se empeñe en modificar a lexislación educativa, máxime se, como ocorre agora, faise sen contar cos diferentes sectores buscando cambiar o actual modelo social e satisfacer consignas ideolóxicas.
 • Non aceptamos que se nos minta para xustificar unha reforma do sistema educativo terxiversando datos e facendo xuízos de valor que non están baseados en datos fiables e contrastados.
 • Non aceptamos que se desmantele a educación pública para beneficio exclusivo da iniciativa privada, desviando os fondos públicos para financiar entidades privadas, moitas de dubidosa legalidade, que ata se atreven a vulnerar a Constitución coa conivencia de quen deberían cumprir e facer cumprir o marco legal vixente.
 • Non aceptamos que haxa nenos e nenas que pasen fame nos centros educativos, máxime tendo en conta que contribuíu a iso que determinados responsables políticos decidan retirar as axudas ás súas familias xusto cando en tan só dous anos a cifra de pobreza infantil en España creceu un 10%, incremento que é consecuencia do acoso e derriba ao que están sometidos os dereitos de tódolos cidadáns.
 • Non aceptamos que se eliminen todo tipo de axudas ao alumnado e as familias, incrementándose e mesmo creando novas taxas, incumprindo o mandato constitucional da gratuidade do ensino e o dereito de acceso en igualdade de condicións, chegando a ser habitual que os nenos non dispoñan dos libros de texto e o material curricular necesario para exercer o seu dereito ó ensino.
 • Non aceptamos que os irresponsables políticos que nos gobernan sigan insultando ao profesorado, que goza do noso respaldo e do alumnado co que conviven diariamente, nun ataque sen precedentes á figura do funcionario público e dos interinos, aos que se trata en ámbolos casos coma se fosen bonecos de feira, co único obxectivo de pór a educación en mans da empresa privada e, con iso, de precarizar a profesión docente.
 • Non aceptamos que o Goberno central, e o autonómico que secunda as súas directrices con alegría, sigan desprezando á comunidade educativa, o que demostran coas súas actuacións e coas súas manifestacións públicas. Esquécense de que son os nosos servidores e non os nosos ditadores.
 • Non aceptamos que haxa centros públicos ou concertados que impartan a escolarización completa somentes en castelán nin que o Estado pague con fondos públicos a escolarización en centros privados daqueles alumnos que queiran recibir educación en español. Este borrador é unha ofensiva contra o galego que deixa a lingua propia como residual no ensino.
 • Non aceptamos que se rescate unha alternativa para a materia de Relixión, cedendo así ás reivindicacións da Conferencia Episcopal, que pretende evitar que moitos alumnos fuxan da materia. O borrador sinala que entre as materias específicas os alumnos de primaria deberán cursar ou ben Relixión ou ben Valores Culturais e Sociais, a elección dos pais ou titores. No caso de secundaria, a alternativa será entre Relixión e Valores Éticos. Na actualidade, a relixión é unha materia de oferta obrigatoria por parte dos centros e voluntaria para o alumno.
En definitiva, o alumnado e as familias dicimos "ata aquí chegamos", e esiximos:
 1. O cesamento fulminante do Ministro Wert e de todo o seu equipo.
 2. A retirada inmediata do inaceptable anteproxecto de reforma da LOE.
 3. A paralización inmediata de todas as medidas de recorte e desmantelamento do ensino público.
 4. E a apertura, cun novo equipo ministerial, dun proceso real de diálogo cos diferentes sectores da Comunidade Educativa para buscar, entre todos, o consenso necesario para mellorar, de verdade, o ensino público.
Deste xeito, convocamos ás familias e ao alumnado de Ponteareas e a súa Comarca a sumarse á concentración de protesta que convoca a FANPO o vindeiro 13 de decembro, ás 19.00 horas diante do Concello de Ponteareas, a fin de que masivamente fagamos unha protesta firme ante a situación que atravesa o noso sistema de ensino público.

Facemos un chamamento especial ás familias para que acudan sen ningunha vacilación a fin de reclamar e defender os dereitos do alumnado actual e futuro.

Asemade cada ANPA convocará á súa comunidade educativa (pais/nais, alumnado e profesorado), a fin de realizar protestas ou mobilizacións diante dos Centros Educativos o mesmo día 13 de decembro ás 12.00 horas.

Chegou o momento de que transmitamos unha mensaxe clara de que estas medidas chegaron ata o límite e que non estamos dispostos a que sigan por ese camiño.

luns, 26 de novembro de 2012

O Consello Escolar


Que é o Consello Escolar?

O Consello Escolar é un órgano de goberno do centro. Está composto por todos os sectores da comunidade educativa e a súa constitución é obrigatoria en todos os centros xestionados con fondos públicos.
Cada dous anos renóvanse a metade dos representantes de cada sector fóra dos representantes do Equipo Directivo que, como mínimo, estarán catro anos. O director do centro será o Presidente do Consello Escolar e o secretario terá voz pero non voto.
As decisións tomadas no Consello Escolar teñen que ser por maioría simple e en caso de empate o voto de calidade é o do Presidente. En ocasións haberá decisións que se deberán tomar por maioría absoluta ou por unha maioría de dous terzos dos integrantes do consello, estas serán determinadas polas administracións públicas.

Composición

Todos os consellos escolares dos centros públicos de ensino secundario están compostos segundo o seguinte cadro:

(1) Un dos representantes designao a ANPA do centro. (2) Ten voz pero non ten voto.


Funcións

As funcións do Consello Escolar recóllense na Lei Orgánica 2/2006 de Educación (LOE). A continuación marcámosvos as máis significativas.
 1. Aprobar e avaliar os proxectos.
 2. Aprobar e avaliar a programación xeral anual do centro (sen prexuízo das competencias do Claustro de profesores, en relación coa planificación e organización docente.)
 3. Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos candidatos.
 4. Participar na selección do director do centro nos termos que a LOE establece. Tamén poderá propor a revogación do nomeamento do director (por maioría de dous terzos)
 5. Ser informado do nomeamento e cesamento de membros do equipo directivo.
 6. Decidir sobre a admisión de alumnos, suxeito á lexislación vixente (LOE e outras disposicións que o desenvolvan).
 7. Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar porque se ateñan á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia de pais ou titores, poderá revisar a decisión adoptada e propor, no seu caso, as medidas oportunas.
 8. Propor medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e mulleres e a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social.
 9. Promover a conservación e renovación das instalacións e equipo escolar e aprobar a obtención de recursos complementarios.
 10. Fixar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.
 11. Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o centro.
 12. Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia a petición da Administración competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como sobre aqueloutros aspectos relacionados coa calidade da mesma.
 13. Calquera outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa (Comunidade Autónoma).
 Por que ser conselleiro/a?

Ser conselleiro/a escolar é unha forma de participar na educación podendo cambiar e defender ideas que beneficien aos teus fillos/as. É unha das formas que temos de achegarnos ao sistema educativo e non pasar  como simples espectadores.
Sendo conselleiro/a podes facer que a túa voz óiase e as túas ideas déanse a coñecer, discútanse e vótense. No consello as túas ideas e o teu voto é igual de valido que o dun profesor ou un representante do concello.
Formar parte do consello escolar tamén pode ser beneficioso na túa vida persoal, xa que che axuda a tomar partido adquirindo a responsabilidade de defender os intereses de todos os estudantes.

Por qué votar?
 
O Consello Escolar é o máximo órgano de participación no control e xestión do centro dos centros educativos. Nel participan todos os sectores da comunidade educativa.

Votando podes conseguir varias cousas importantes:
 • Se ti elixes aos pais e nais mellor preparados ou que ti creas que van ser os mellores representantes para estar no consello escolar, sairás gañado, nel tomaranse decisións que afectarán a todo o alumnado do voso centro e a través deles chegará a vós a información do que pasa no centro.
 • Os representantes que elixades poderán servir de ponte para facer chegar as vosas propostas á dirección do centro e con iso facer mellor a convivencia diaria no voso centro.
 • Co voso voto debedes elixir a unha persoa que represente os intereses do colectivo de nais e pais e non os seus intereses individuais.
 • Votar significa facer uso dun dereito e un deber que vós tedes, por iso debedes tomalo en serio e non facer diso un desuso.
 • Elixindo ao conselleiro/a adecuado evitaredes os enganos aos pais e nais , saberedes que vós estades ben representados e que baixo calquera acontecemento, xa sexa bo ou malo teredes un representante no máximo órgano de participación do centro de ensino dos vosos fillos e fillas.

Á ATENCIÓN DOS PAIS, NAIS OU TITORES LEGAIS

Estimada nai, estimado pai:

 • As eleccións dos representantes ao Consello escolar, terán lugar o vindeiro martes 27 de novembro, en horario de 9:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 18:00 h.
 • Poden votar ámbolos dóus proxenitores.

Lembrámoste que o Consello Escolar é o órgano de goberno que canaliza a participación de todos os membros da Comunidade Educativa, onde se debaten e se deciden as cuestións fundamentais para o perfecto funcionamento do Centro.

Polo benestar académico do teu fillo/a non te esquezas de exercer o teu dereito ao voto.

venres, 23 de novembro de 2012

Turrón para Tod@s

Estimado pai, estimada nai:

Por mor da crise que padecemos, a ANPA Tea tomou a iniciativa de axudar a recadar doces típicos de Nadal para colaborar co Centro de Servizos Sociais do Concello de Ponteareas dentro da "operación kilo" que fan durante todo o ano.
As familias interesadas poden deixar calquera tipo destes doces todos os luns dende o 26 de novembro ata o 17 de decembro (ambos inclusive) ás 9:00 nas dúas entradas principais de alumnos do centro, onde faremos a recollida algúns membros da ANPA, ou ben diretamente no Centro de Servizos Sociais sito na Rúa Oriente 8.

Sabemos que sodes solidarios/as e volo agradecemos de antemán.

sábado, 10 de novembro de 2012

Sobre a inasistencia do alumnado por folgas ou protestas

Con relación á inasistencia a clase por parte do alumnado, é de aplicación a Disposición final primeira da LOE, en cuxo punto 5 modifica o artigo 8 da LODE e déixao coa seguinte redacción, que está plenamente vixente: 
"A fin de estimular o exercicio efectivo da participación dos alumnos nos centros educativos e facilitar o seu dereito de reunión, os centros educativos establecerán, ao elaborar as súas normas de organización e funcionamento, as condicións nas que os seus alumnos poden exercer este dereito. Nos termos que establezan as Administracións educativas, as decisións colectivas que adopten os alumnos, a partir do terceiro curso da educación secundaria obrigatoria, con respecto á asistencia a clase non terán a consideración de faltas de conduta nin serán obxecto de sanción, cando sexan resultado do exercicio do dereito de reunión e sexan comunicadas previamente á dirección do centro."
É dicir, que se o alumnado dun centro reuniuse en Asemblea e decidiron non asistir a unha ou a varias clases, durante un ou varios días (o que é unha folga de estudantes), basta con iso e coa comunicación á dirección. Para os alumnos onde non se realizaron Asembleas (motivo polo cal as Administracións intentan prohibilas con variados argumentos), será de aplicación a falta de asistencia e a necesidade de xustificala. O mesmo ocorre co alumnado que estea nun curso inferior ao terceiro da ESO.

Para xustificar ditas faltas serve ESTE MODELO, que foi revisado por un asesor xurídico.

Folga Xeral Europea do 14N


A Federación de ANPAs de Centros Públicos de Ensino de Ponteareas, á que estamos adscritos, apoiará e participará na folga xeral europea do 14N así como en todas as accións en defensa da Escola Pública que se están levando a cabo. Coincidimos coa denuncia de toda a comunidade educativa de que este é o curso no que se inicia o desmantelamento total da Educación Pública e a práctica desaparición da igualdade de oportunidades no acceso ao dereito á educación. Os recortes e a reforma educativa non teñen tanto que ver coa crise senón cun modelo ideolóxico que aposta pola escola privada e concertada en detrimento da pública.

É unha reforma que nos atrasa convertendo a educación nunha carreira de obstáculos con continuas reválidas. É unha reforma segregadora, antidemocrática, controladora e que desconfía da capacidade dos profesionais da educación. É unha reforma que promove a xestión empresarial dos centros públicos. É unha reforma privatizadora.


Por todo isto, facemos un chamamento a todos as nais e pais de Ponteareas para que o vindeiro mércores 14 de novembro secunden a folga e non leven aos seus fillos e fillas á escola. Para que se posicionen claramente en contra desta reforma e non a apoien co seu silencio. Son os nosos dereitos, son as nosas obrigas. 
POLOS NENOS NOS MOVEMOS!

xoves, 8 de novembro de 2012

Asemblea Xeral Ordinaria

Lembrade:

Hoxe, ás 19:00 en primeira convocatoria e ás 19:30 en segunda convocatoria, celebraráse unha

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA
para socios/as
coa seguinte

ORDE DO DÍA:

 1. Lectura e aprobación da acta anterior se procede.
 2. Aprobación da memoria de actividades.
 3. Aprobación as contas e balances do exercicio anterior.
 4. Aprobación dos presupostos de ingresos e gastos para cada exercicio.
 5. Exame e aprobación de cotas.
 6. Situación actual do centro
 7. Asuntos varios e preguntas.
Tamén contaremos coa explicación de cómo afectan os recortes aos nosos fillos e fillas por parte dun Profesor de primaria.

NON FALTES, AGARDÁMOSTE!

xoves, 18 de outubro de 2012

A ANPA Tea celebra o exito acadado pola folga de nais e pais no CEIP Fermín Bouza Brey


A Asociación de nais e pais de alumnos/as Tea, do CEIP Fermín Bouza Brey celebra o éxito da folga de aulas baleiras no seu centro, onde somentes asistiron nesta xornada 149 nenos e nenas dos cerca de 620 que ten matriculados a escola. Isto supón un 75% de seguimento da folga por parte das nais e pais do CEIP Fermín Bouza Brey.

Unha vez mais, os pais e nais deixamos claro a nosa repulsa aos recortes que se están levando a cabo no ensino público. Non queremos á nova lei do ministerio de educación, non queremos recortes no ensino público, non queremos que se beneficie á escola privada e segregadora por riba da nosa, a de todos e todas.

A Xunta Directiva desta asociación quere expresar o seu cariño e agradecemento a todos aqueles que se suman a estas protestas en favor do ensino público e non deixan o futuro dos seus cativos en mans do ministerio de educación. Xuntos podemos!

Escola Pública de tod@s e para tod@s!

luns, 15 de outubro de 2012

18O - FOLGA DE NAIS E PAIS

CEAPA considera que a gravísima situación actual demanda unha resposta contundente do alumnado e as súas familias. Estamos ante un ataque sen precedentes aos dereitos do alumnado e das familias, con recortes salvaxes na educación española que, no contexto actual, agrávanse pola coincidencia con outras medidas igualmente inaceptables.

Arrincamos un curso escolar que superou con fartura os peores prognósticos e chegou o momento de que o alumnado e as familias, ademais de seguir realizando mobilizacións conxuntas co resto da Comunidade Educativa, eleven a súa voz para dicirlle ao Goberno Central, e aos Autonómicos que seguen a súa senda, que chegaron ao momento de non retorno e que non estamos dispostos a tolerar nin unha soa medida máis.

O alumnado e as súas familias están soportando recortes en todas as partidas, que non fan outra cousa que castigar as xa maltreitas economías familiares, abocando ao abandono educativo a moitos alumnos por cuestións económicas. É intolerable e debemos cambiar radicalmente as medidas que se están tomando.

Sobran os motivos, pero queremos resaltar especialmente que o alumnado e as familias mobilizámonos conxuntamente porque:
 • Non aceptamos un novo cambio de Lei educativa. A sociedade española está cansada de que cada novo Goberno empéñese en modificar a lexislación educativa, máxime se, como ocorre agora, faise sen contar cos diferentes sectores buscando cambiar o actual modelo social e satisfacer consignas ideolóxicas.
 • Non aceptamos que se nos amenta para xustificar unha reforma do sistema educativo español tergiversando datos e facendo xuízos de valor que non están baseados en datos fiables e contrastados.
 • Non aceptamos que se desmantele a educación pública para beneficio exclusivo da iniciativa privada, desviando os fondos públicos para financiar entidades privadas, moitas de dubidosa legalidade, que ata se atreven a vulnerar a Constitución Española coa conivencia de quen deberían cumprir e facer cumprir o marco legal vixente.
 • Non aceptamos que haxa nenos e nenas que pasen fame nos centros educativos, máxime tendo en conta que contribuíu a iso que determinados responsables políticos decidan retirar as axudas ás súas familias xusto cando en tan só dous anos a cifra de pobreza infantil en España creceu un 10%, sumando 205.000 menores de 18 anos que viven en fogares que están por baixo do limiar da pobreza aos máis de dous millóns que xa existían, incremento que é consecuencia do acoso e derriba ao que están sometidos os dereitos dos cidadáns españois.
 • Non aceptamos que se eliminen todo tipo de axudas ao alumnado e as familias, increméntense as cotas e as taxas, ata creándoas onde non existían, incumprindo o mandato constitucional da gratuidade do ensino e o dereito de acceso en igualdade de condicións, chegando a ser habitual que os nenos non dispoñan dos libros de texto e o material curricular necesario para exercer o seu dereito á educación.
 • Non aceptamos que os irresponsables políticos que nos gobernan sigan insultando ao profesorado que ensina ao alumnado español, que goza do respaldo das familias españolas e do alumnado co que conviven diariamente, nun ataque sen precedentes á figura do funcionario público e dos interinos, aos que se trata en ambos os casos coma se fosen bonecos de feira, co único obxectivo de pór a educación en mans da empresa privada e, con iso, de precarizar a profesión docente.
 • Non aceptamos que o Goberno central, e os autonómicos que secundan as súas directrices con alegría, sigan desprezando ao alumnado e as súas familias, o que demostran coas súas actuacións e coas súas manifestacións públicas. Esquécense de que son os nosos servidores e non os nosos ditadores.

En definitiva, o alumnado e as familias dicimos "ata aquí chegamos", e esiximos:
 1. O cesamento fulminante do Ministro Wert e de todo o seu equipo.
 2. A retirada inmediata do inaceptable anteproxecto de reforma da LOE.
 3. A paralización inmediata de todas as medidas de recorte e desmantelamento da educación española.
 4. E a apertura, cun novo equipo ministerial, dun proceso real de diálogo cos diferentes sectores da Comunidade Educativa para buscar, entre todos, o consenso necesario para mellorar, de verdade, a educación española.

E, xa que logo, convocamos ás familias a sumarse á semana de loita que foi convocada polo Sindicato de Estudantes, que se desenvolverá entre os días 15 e 19 de outubro, implicándose nela para que sexan actuacións conxuntas do alumnado e dos pais e nais. 
 Facemos un chamamento especial ás familias para que realicen o día 18 de outubro unha folga de pais e nais, consistente en baleirar os centros educativos de todo o país, non levando aos nosos fillos e fillas a devanditos centros para defender os seus dereitos.

Así mesmo, pedímosvos que facilitedes a posibilidade de que, sos ou co voso acompañamento segundo as idades e maduración dos vosos fillos e fillas, poidan estes participar das manifestacións de estudantes que se celebrarán na mañá do día 17 e, todos xuntos, facelo tamén nas que se realizarán na tarde do día 18. De igual forma, pedímosvos que formedes parte das Asembleas que se convoquen e dos piquetes informativos que se realicen.

chegou o momento de que deamos unha mensaxe clara sobre que as cousas chegaron ata onde nunca deberían habelo feito e que non estamos dispostos a que sigan por ese camiño.

CEAPA
Madrid, 10 de outubro de 2012

venres, 8 de xuño de 2012

Derradeiros días para inscribirse no Campamento de Verán

Estimada nai, estimado pai:

Comprobando o éxito acadado en nº de alumnos/as que participarán no Campamento de Verán da ANPA Tea, alongaremos o periodo de inscripción debido ao festivo local.
Non nos gustaría que ningún neno ou nena quedara fora e tendo xa formados dous grupos, poderíamos formar un terceiro.
Así que aínda estás a tempo de inscribir ao teu fillo ou filla. Membros da ANPA estaremos no centro organizando o aparcadoiro do corpus dende as 20:00 do sábado 9 ata as 14:00 do domingo 10. Teremos alí os impresos de inscripción para todos aqueles que queiran pasar a recollelos.

luns, 4 de xuño de 2012

Campamento de Verán

A ANPA Tea do CEIP Fermín Bouza Brey organiza un campamento en horario de mañán no propio centro. As inscripcións poden ser por mes completo ou por quendas. O grupo mínimo será de 15 nenos/as.

IDADE: de 3 a 12 anos.
DURACIÓN: do 2 ao 31 de xullo (en dúas quendas).
HORARIO: de 09:00 a 14:00.
ACTIVIDADES:
 • Obradoiros de reciclaxe creativo, medioambientais, xogos tradicionais.
 • Actividades circenses e clown.
 • Xogos de auga.
 • Baile moderno.
 • Cociña creativa.
TARIFAS: 100€ mes completo // 50€ quenda.
DATA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 11 de xuño.

Poden recoller as follas de inscripción no local da ANPA o luns 4 de xuño pola mañán ou o martes 5 de 16:00 a 17:00. Para entregalas, no buzón da ANPA sito ao carón da porta do centro.
Calquera cuestión, non dubiden en poñerse en contacto con nos, estamos para axudarlles.

xoves, 31 de maio de 2012

ALUMNADO DO CEIP FERMÍN BOUZA BREY DE PONTEAREAS CONSEGUE IMPORTANTES POSTOS EN REPUTADOS CONCURSOS DE MATEMÁTICAS E XADREZ


A ANPA Tea felicita a todos os participantes nas distintas competicións celebradas nos derradeiros días e destaca o esforzo dos alumnos e alumnas do CEIP Fermín Bouza Brey. Estamos orgullosos do nivel de participación do noso centro e vemos como nosa obriga salientar a formación educativa que o alumnado recibe nos CENTROS DE ENSINO PÚBLICO.

XXIV Peón de Oro é un Torneo do Circuito Escolar. Celebrouse en Mondariz Balneario o 19 e 20 de maio. Na categoría prebenxamins, o 3º posto e trofeo de Peón foi para Daniel Lorenzo e o 4º posto e trofeo de Peón foi para Rubén Tielas.

O Campeonato Zonal de Pontevedra Sur xugouse en decembro de 2011 en Nigrán, foi organizado polo club de xadrez Laroca. Na categoría prebenxamins o 3º posto e trofeo foi para Daniel Lorenzo.

No Torneo III Pontexadrez ao aire libre (Torneo do circuito escolar) xogado en Pontevedra o 29 de maio e organizado pola Escola Provincial de Xadrez na que participaron más de 300 xogadores/as, Rubén Tielas quedou no posto 10º na súa categoría (prebenxjamins).

Por outra banda, no XII Rebumbio Matemático celebrado en A Coruña con participantes de toda Galicia, Iago Barros Domínguez, Anxo Fernández Costas e Marta Varela Varela de 6º curso acadaron un terceiro posto na fase final do concurso.

Aínda que os e as protagonistas, para nos sempre son os nenos e nenas, queremos felicitar a Félix, Isabel, Ángeles, Hortensia e Yudania, que como mestre e mestras, conservan a ilusión que lles permite conquerir a súa labor profesional e demostrar a calidade de ensino que levan a cabo na Educación Pública.

venres, 18 de maio de 2012

FOLGA XERAL DO ENSINO 22M


Pomos no seu coñecemento que na Asamblea Xeral Extraordinaria da FANPO (Federación de ANPAs de Centros de Ensino Públicos de Ponteareas), celebrada o 26 de abril e a cal pertencemos, acordouse o apoio ás Plataformas pola Defensa do Ensino Público e as súas mobilizacións.

Este apoio se produce debido ao rexeitamento da Comunidade Escolar á aplicación do Real Decreto-Lei 14/2012, publicado polo goberno do Estado, e a esixir da Consellería de Educación que non aplique en Galicia ningún dos recortes contidos neste RD Lei e que recorra ante o organismo competente a invasión de competencias que en materia de ensino ten a Xunta de Galicia.

Estes recortes afectarán nos Centros do noso Concello producindo:

 • Masificación dos alumnos nas aulas.
 • Reducción do número de profesorado, polo que se verán obrigados a impartir materias diferentes a súa especialidade.
 • Non substitución das baixas dos profesores ata despóis de dúas semanas, ainda que a baixa sexa de longa duración.
 • Se paraliza a implantación de novos ciclos de F.P. (Tan necesarios en Ponteareas).
 • Incremento de requisitos para acceder ás Bolsas de Estudos.
 • Incremento das taxas universitarias, nalgunhas titulacións ata un 50% máis.
 • Orzamentos para investigacións universitarias mínimas ou casi nulas.
É por todo isto que pensamos que dende o colectivo de PAIS/NAIS, debemos facernos escoitar e REXEITAR totalmente a implantación destas medidas, así como calquera recorte orzamentario que pretendan aplicar, xa que consideramos que neste intre os recursos son totalmente insuficientes.

Solicitamos pois, o apoio masivo da Comunidade Escolar a fin de asistir á Manifestación organizada pola FANPO, que sairá o vindeiro martes día 22 de maio a partires das 20.00 horas dende o Concello cun percorrido polas rúas principais de Ponteareas, independentemente de que os distintos sectores do ensino (alumnado, profesorado, persoal non docente) secunde ou non a xornada de folga convocada por algúns dos sindicatos para ese día.

luns, 14 de maio de 2012

Camisolas 6º

Pensando no fin do curso actual e para que os nenos e nenas de 6º teñan unha lembranza do seu paso polo noso centro, a ANPA Tea porá a disposición do que o desexe, unha camisola conmemorativa coa fotografía de todos os compañeiros/as da clase. O custo será de 6 € para os socios e de 12 € para os non socios. Pregamos que os cartos sexan enviados polos nenos e se recollerán os días 18 e 21 de maio durante o recreo na aula prefabricada.

mércores, 28 de marzo de 2012

Folga Xeral 29M

Informamoslle que o vindeiro xoves 29 de marzo, hai convocada unha folga xeral en todo o estado español, polos principais sindicatos (CCOO, UGT, CIG, CUT, CNT, etc...).
Asimesmo, queremos facer fincapé en que o persoal docente do centro, máis os conductores/as de autobús teñen o dereito de facer folga sen comunicalo con antelación, polo tanto non se pode asegurar que os alumnos/as vaian dar as súas actividades lectivas con normalidade. O centro estará aberto cos servizos mínimos.

A directiva desta ANPA apoia a folga xeral e adhírese ao manifesto de CEAPA, xa que compartimos a preocupación polo futuro dos nosos fillos e da xeración que conforman. Pregámoslle uns minutos para ler o manifesto:

CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) apoia esta convocatoria diante da preocupación polas condicións de vida que poidan ter os nosos fillos e fillas cando cheguen a unha idade adulta e ante o temor de que no futuro se incorporen ao mercado laboral nunhas condicións moi precarias.

A Confederación Española de Asociacións de Pais e Nais de Alumnos (CEAPA) apoia a convocatoria de folga xeral de CCOO e UGT, polo que fai un chamamento aos pais e nais para que ese día non leven os seus fillos ao colexio. Non obstante, pide que os centros educativos ofrezan uns servizos mínimos para que os fillos das persoas que non queiran secundar a folga poidan ser atendidos. CEAPA apoia esta convocatoria diante da preocupación polas condicións de vida que poidan ter os nosos fillos e fillas cando cheguen a unha idade adulta e ante o temor de que no futuro se incorporen ao mercado laboral nunhas condicións moi precarias.

Os contratos de formación que o Goberno aprobou condénanos a un máis ca probable salario do 75% do mínimo interprofesional ata os 33 anos. Moitos encadearán contratos temporais de preto dun ano con despedimento libre. Tras once meses de traballo, serán enviados ao paro para así non lles pagar as vacacións, e logo, contratalos de novo. Non terán cotizado o suficiente como para acadar unha xubilación digna. Que valores lles imos transmitir aos nosos fillos e fillas?, que exemplo lles imos dar se os especuladores, todos aqueles que xogaron á economía do casino, saen totalmente indemnes das súas actuacións, moitas veces delituosas, e a quen vive honradamente do seu traballo lle recortan dereitos e queda en situación de indefensión?

Tampouco podemos aceptar como algo irremediable e ao que teñamos que resignarnos, que os nosos fillos e fillas formen probablemente unha xeración que vaia vivir peor ca os seus pais e con poucas expectativas de progreso na vida. O actual modelo provocou que o desemprego xuvenil chegue ao 50%. Cando a economía do país se atopaba nun ciclo expansivo, en liñas xerais, os nosos fillos tampouco tiñan un futuro moi esperanzador, o que ten que ver co modelo de sociedade que estamos construíndo. CEAPA fai un chamamento á reflexión sobre a que modelo de sociedade aspiramos, para acadar certos consensos sobre cara a onde desexamos ir. Non queremos unha sociedade que entroniza o diñeiro, que relega o traballo e a educación e á vez prioriza a especulación e o enriquecemento rápido, o que converte a cultura e o ocio en artigos de consumo. Temos que construír outro modelo de sociedade. Pedímoslle ao Goberno que actúe contra os que provocaron principalmente esta crise económica, e que dea marcha atrás a unha reforma laboral que mete a cidadanía na espiral de empobrecemento e precarización ocasionada por esta crise e polas políticas económicas do Goberno de España e dos Gobernos da Unión Europea.

venres, 16 de marzo de 2012

Concurso de redacción/debuxo: ÉRASE UNHA VEZ A MIÑA ESCOLA.


BASES:

 • Todos os alumnos/as do centro poden participar.
 • Dende 3º ata 6º se presentará un texto, e infantil, 1º e 2º presentarán un debuxo ou "collage".
 • Cada concursante participará cun só traballo do tema proposto.
 • Os escritos ocuparán unha páxina e, por suposto, en galego.
 • Os traballos serán presentados na lámina proporcionada pola A.N.P.A. Tea.
 • Calquera traballo que non cumpla algún dos requisitos aquí mostrados, quedará fora de concurso.
 • Os traballos se dividirán en catro ciclos: infantil, 1º, 2º e 3º ciclo de primaria.
 • Cada ciclo optará a tres premios otorgados aos tres primeiros postos.
 • Todos os participantes terán un agasallo polo sinxelo feito de participar.
INFORMACIÓN:

As láminas poderán recollerse os luns 19 e 26 de marzo de 09:00 a 10:00, e os martes 20 e 27 de marzo de 16:00 a 17:00 no local da A.N.P.A. A lámina para os non asociados terá un custe de 1 €, sendo de balde para os asociados.
Data límite de recollida de láminas: 27 de marzo de 2012.

A entrega de traballos será tamén no local da A.N.P.A. os luns 16 e 23 de abril de 09:00 a 10:00, e os martes 17 e 24 de abril de 16:00 a 17:00.
Data límite de entrega de traballos: 24 de abril de 2012.

A entrega de premios sería na semana do Teatro, na que tamén se celebra o día das Letras Galegas (día por determinar co persoal docente).

xoves, 12 de xaneiro de 2012

O aulario interminable

A asociación de nais e pais Tea, do C.E.I.P. Fermín Bouza Brey destaca unha vez máis, a lamentable xestión tanto da Xunta coma do concelleiro de educación, Andrés Sampedro, neste novo capítulo da traxicómica educación en Ponteareas.
Estes dous “políticos” volven demostrar a pouca seriedade coa que levan a cabo o seu labor, pagado por todos nos, e a reiterada falla de respecto aos pais e nais que cada día levamos aos nosos cativos a un centro onde esperamos que teñan un mínimo de calidade educativa.
Estamos convencidos de que nos toman por tontos cando nos din que: “o aulario estará acabado para septiembre”, e en setembro nos din: “o aulario estará acabado en diciembre, seguro”, e logo, en decembro nos aseguran unha vez máis: “nos comprometemos a terminarlo cuando los niños vuelvan a clase en enero” e agora chega xaneiro e aínda non se rematou, como non...

En distintas ocasións, técnicos e responsables de distintas administracións, fixeron visitas ao aulario en construcción sen contar coa ANPA. A derradeira foi nas vacacións de Nadal, onde o concelleiro e o xefe territorial se pasearon polas instalacións avisando tan só á prensa.

Lembremos que este aulario comezouse varios meses despois da data marcada pola Xunta, na que somentes se puxeron os valados de seguridade. No derradeiro Consello Escolar Municipal, o concelleiro de Educación e presidente do citado Consello, informou que este retraso debíase a problemas técnicos, pero á pregunta de porqué estivo parada a obra durante os meses de agosto e setembro e se tiña algo que ver coa nova liña ampliada no centro concertado Santiago Apóstol, o concelleiro respondeu diante dos alí presentes que non tiña nada que dicir.
Lembremos tamén que no Consello Escolar Municipal anterior e co acordo de todos os coletivos representados, creouse unha Comisión de Seguimento das Obras. Comisión que nunca foi avisada das visitas ao aulario, aínda que o concelleiro si que lles avisou, mediante escrito entregado en man, da imposibilidade de visitar o aulario dado o carácter “alleo a obra” dos membros desta Comisión.

Con todo isto, á ANPA deste centro, somentes lle queda informar da marxinación que sofren tanto pais coma alumnos por parte das distintas administracións do ensino, que deixan fora premeditada e reiteradamente á parte máis importante da Comunidade Educativa.