luns, 26 de novembro de 2012

O Consello Escolar


Que é o Consello Escolar?

O Consello Escolar é un órgano de goberno do centro. Está composto por todos os sectores da comunidade educativa e a súa constitución é obrigatoria en todos os centros xestionados con fondos públicos.
Cada dous anos renóvanse a metade dos representantes de cada sector fóra dos representantes do Equipo Directivo que, como mínimo, estarán catro anos. O director do centro será o Presidente do Consello Escolar e o secretario terá voz pero non voto.
As decisións tomadas no Consello Escolar teñen que ser por maioría simple e en caso de empate o voto de calidade é o do Presidente. En ocasións haberá decisións que se deberán tomar por maioría absoluta ou por unha maioría de dous terzos dos integrantes do consello, estas serán determinadas polas administracións públicas.

Composición

Todos os consellos escolares dos centros públicos de ensino secundario están compostos segundo o seguinte cadro:

(1) Un dos representantes designao a ANPA do centro. (2) Ten voz pero non ten voto.


Funcións

As funcións do Consello Escolar recóllense na Lei Orgánica 2/2006 de Educación (LOE). A continuación marcámosvos as máis significativas.
 1. Aprobar e avaliar os proxectos.
 2. Aprobar e avaliar a programación xeral anual do centro (sen prexuízo das competencias do Claustro de profesores, en relación coa planificación e organización docente.)
 3. Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos candidatos.
 4. Participar na selección do director do centro nos termos que a LOE establece. Tamén poderá propor a revogación do nomeamento do director (por maioría de dous terzos)
 5. Ser informado do nomeamento e cesamento de membros do equipo directivo.
 6. Decidir sobre a admisión de alumnos, suxeito á lexislación vixente (LOE e outras disposicións que o desenvolvan).
 7. Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar porque se ateñan á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia de pais ou titores, poderá revisar a decisión adoptada e propor, no seu caso, as medidas oportunas.
 8. Propor medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e mulleres e a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social.
 9. Promover a conservación e renovación das instalacións e equipo escolar e aprobar a obtención de recursos complementarios.
 10. Fixar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.
 11. Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o centro.
 12. Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia a petición da Administración competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como sobre aqueloutros aspectos relacionados coa calidade da mesma.
 13. Calquera outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa (Comunidade Autónoma).
 Por que ser conselleiro/a?

Ser conselleiro/a escolar é unha forma de participar na educación podendo cambiar e defender ideas que beneficien aos teus fillos/as. É unha das formas que temos de achegarnos ao sistema educativo e non pasar  como simples espectadores.
Sendo conselleiro/a podes facer que a túa voz óiase e as túas ideas déanse a coñecer, discútanse e vótense. No consello as túas ideas e o teu voto é igual de valido que o dun profesor ou un representante do concello.
Formar parte do consello escolar tamén pode ser beneficioso na túa vida persoal, xa que che axuda a tomar partido adquirindo a responsabilidade de defender os intereses de todos os estudantes.

Por qué votar?
 
O Consello Escolar é o máximo órgano de participación no control e xestión do centro dos centros educativos. Nel participan todos os sectores da comunidade educativa.

Votando podes conseguir varias cousas importantes:
 • Se ti elixes aos pais e nais mellor preparados ou que ti creas que van ser os mellores representantes para estar no consello escolar, sairás gañado, nel tomaranse decisións que afectarán a todo o alumnado do voso centro e a través deles chegará a vós a información do que pasa no centro.
 • Os representantes que elixades poderán servir de ponte para facer chegar as vosas propostas á dirección do centro e con iso facer mellor a convivencia diaria no voso centro.
 • Co voso voto debedes elixir a unha persoa que represente os intereses do colectivo de nais e pais e non os seus intereses individuais.
 • Votar significa facer uso dun dereito e un deber que vós tedes, por iso debedes tomalo en serio e non facer diso un desuso.
 • Elixindo ao conselleiro/a adecuado evitaredes os enganos aos pais e nais , saberedes que vós estades ben representados e que baixo calquera acontecemento, xa sexa bo ou malo teredes un representante no máximo órgano de participación do centro de ensino dos vosos fillos e fillas.

Ningún comentario: