mércores, 27 de agosto de 2014

Calendario Escolar 2014/2015

 
No 2º ciclo de educación infantil, na educación especial e na educación primaria, a impartición efectiva de clases realizarase do día 10 de setembro de 2014 ao 19 de xuño de 2015, ambos inclusive.

Períodos de vacacións
 • Nadal: desde o día 22 de decembro de 2014 ata o día 7 de xaneiro de 2015, ambos inclusive.
 • Entroido: días 16, 17 e 18 de febreiro de 2015.
 • Semana Santa: desde o día 30 de marzo ata o 6 de abril de 2015, ambos inclusive.
Conmemoracións

1.-Durante o curso escolar celebraranse, como mínimo, as seguintes conmemoracións:
 • 25 de novembro de 2014: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
 • Do 1 ao 11 de decembro de 2014: *conmemoración da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia.
 • 10 de decembro de 2014: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
 • 30 de xaneiro de 2015: Día Escolar da Non Violencia e a Paz.
 • 8 de marzo de 2015: Día Internacional da Muller Traballadora.
 • 15 de marzo de 2015: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.
 • Do 9 ao 13 de marzo de 2015: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase no aula con xornais.
 • Entre o 13 e o 30 de abril de 2015: Día do Libro.
 • 7 de abril de 2015: Día Mundial da Saúde.
 • 9 de maio de 2015: Día de Europa.
 • Do 7 ao 17 de maio de 2015: Semana das Letras Galegas.
 • 5 de xuño de 2015: Día Mundial do Medio Ambiente.
2.-De conformidade co establecido no artigo 26.2 da Lei 2/2014, de 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia (DOG de 25 de abril), para favorecer a visibilidade e integrar de forma transversal a diversidade afectivo-sexual, os centros docentes sostidos con fondos públicos poderán realizar actividades específicas próximas ás datas de celebracións internacionais relacionadas co recoñecemento efectivo do dereito destas persoas.

3.-Cando algunha das datas a que se refiren os puntos anteriores sexa sábado, domingo, festividade local ou estea incluída nalgún dos períodos de vacacións establecidos no artigo 6 desta orde, a correspondente conmemoración celebrarase o día lectivo inmediatamente anterior ou posterior segundo estableza a programación xeral anual.

4. As datas ás que se refiren os puntos 1 e 2 son lectivas para todos os efectos e nelas os centros deberán organizar actividades diversas, tendentes a destacar a importancia das referidas conmemoracións.
 
Máis información: DOG nº 120

Ningún comentario: