sábado, 10 de novembro de 2012

Sobre a inasistencia do alumnado por folgas ou protestas

Con relación á inasistencia a clase por parte do alumnado, é de aplicación a Disposición final primeira da LOE, en cuxo punto 5 modifica o artigo 8 da LODE e déixao coa seguinte redacción, que está plenamente vixente: 
"A fin de estimular o exercicio efectivo da participación dos alumnos nos centros educativos e facilitar o seu dereito de reunión, os centros educativos establecerán, ao elaborar as súas normas de organización e funcionamento, as condicións nas que os seus alumnos poden exercer este dereito. Nos termos que establezan as Administracións educativas, as decisións colectivas que adopten os alumnos, a partir do terceiro curso da educación secundaria obrigatoria, con respecto á asistencia a clase non terán a consideración de faltas de conduta nin serán obxecto de sanción, cando sexan resultado do exercicio do dereito de reunión e sexan comunicadas previamente á dirección do centro."
É dicir, que se o alumnado dun centro reuniuse en Asemblea e decidiron non asistir a unha ou a varias clases, durante un ou varios días (o que é unha folga de estudantes), basta con iso e coa comunicación á dirección. Para os alumnos onde non se realizaron Asembleas (motivo polo cal as Administracións intentan prohibilas con variados argumentos), será de aplicación a falta de asistencia e a necesidade de xustificala. O mesmo ocorre co alumnado que estea nun curso inferior ao terceiro da ESO.

Para xustificar ditas faltas serve ESTE MODELO, que foi revisado por un asesor xurídico.

Ningún comentario: